Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта от доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година и на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, СУ „Максим Райкович“ град Дряново кани всички производители и доставчици на закуски и кетъринг услуги, да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка на един брой закуска/обяд, във всеки един учебен ден на учебната 2019-2020 година. Срокът за представяне на оферти е 21.06.2019г.


2017 год.

Съобщение: Отваряне на ценови оферти – 28.08.2017 год.  в  9.00 часа.

Отворени обществени поръчки


Поръчки

03.08.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович” гр. Дряново за учебната 2016-2017 година”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 г. /понеделник/ от 09:00 часа, в сградата на СУ „Максим Райкович” , находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 16 ще се извърши отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени поръчки

Вътрешна норматива уредба 

Вътрешни правила