Профил на купувача


2017 год.

Съобщение: Отваряне на ценови оферти – 28.08.2017 год.  в  9.00 часа.

Отворени обществени поръчки


Поръчки

03.08.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович” гр. Дряново за учебната 2016-2017 година”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 г. /понеделник/ от 09:00 часа, в сградата на СУ „Максим Райкович” , находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 16 ще се извърши отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Отворени обществени поръчки

Възложени обществени поръчки

Приключени поръчки

Вътрешна норматива уредба 

Вътрешни правила