Информация за родителите на ученици в първи и осми клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. – прочети повече –  тук

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната.

 

За учебната 2020/2021 год. СУ “Максим Райкович” гр.  Дряново участва по следните дейности:

Дейност 1, Дейност 2 – сформирани  2 групи, Дейност 3 и Дейност 4.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:

 • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици
  за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
  Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на
  умения за обучение от разстояние в електронна среда;
  Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
  за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
  Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
  за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание
  и др.)

 

Обществена поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година – Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Обществената поръчка с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година” има за цел да осигури закуски и обяди за учениците в училището. Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” и Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение”

 

 

График на учебните часове за обучение в електронна среда от разстояние за учениците 22.03-01.04.2021 год.

  График на учебните часове за обучение в електронна среда от разстояние за учениците за периода от  22.03.2021 г. – до 01.04.2021 г. 

 • I – IV клас
Час  Времетраене 
1. 09:00 – 09:20

09:20 – 09:30 – междучасие

2. 09:30 – 09:50

09:50 – 10:00 – междучасие

3. 10:00 – 10:20

10:20 – 10:30 междучасие

4. 10:30 – 10:50

10:50 – 11:00 междучасие

5. 11:00 – 11:20

11:20 – 11:30 междучасие

6. 11:30 – 11:50

 

 • I – II клас ГЦОУД
Час  Времетраене 
1 – 2 11:20 – 12:30 обяд и отдих
3. 12:30 – 12:50 самоподготовка

12:50 – 13:00 междучасие

4. 13:00 – 13:20 самоподготовка

13:20 – 13:30 междучасие

5 – 6 13:30 – 14:10 Занимания по интереси
14:10 – 16:00 Обратна връзка – работа с родители и ученици
 • III – IV клас ГЦОУД
Час  Времетраене 
1 – 2 11:50 – 13:00 обяд и отдих
3. 13:00 – 13:20 самоподготовка

13:20 – 13:30 междучасие

4. 13:30 – 13:50 самоподготовка

13:50 – 14:00 междучасие

5 – 6 13:30 – 14:10 Занимания по интереси
14:50 – 16:30 Обратна връзка – работа с родители и ученици

 

 • V- VII клас ГЦОУД
Час  Времетраене 
1 – 2 13:10 – 14:10 обяд и отдих
3. 14:10 – 14:40 самоподготовка

14:40 – 14:50 междучасие

4. 14:50 – 15:20 самоподготовка

15:20 – 15:30 междучасие

5 – 6 15:30 – 16:30 Занимания по интереси
16:30 – 17:30 Обратна връзка – работа с родители и ученици

 

 • V-VII клас
Час  Времетраене 
1. 08:00 – 08:30

08:30 – 08:45 – междучасие

2. 08:45 – 09:15

09:15 – 09:30 – междучасие

3. 09:30 – 10:00

10:00 – 10:25 – голямо междучасие

4. 10:25 – 10:55

10:55 – 11:10 – междучасие

5. 11:10 – 11:40

11:40 – 11:55 – междучасие

6. 11:55 – 12:25

12:25 – 12:40 – междучасие

7. 12:40 – 13:10

 

 

 • VIII – XI клас
Час  Времетраене 
1. 08:00 – 08:35

08:35 – 08:45 – междучасие

2. 08:45 – 09:20

09:20 – 09:30 – междучасие

3. 09:30 – 10:05

10:05 – 10:25 – голямо междучасие

4. 10:25 – 11:00

11:00 – 11:10 – междучасие

5. 11:10 – 11:45

11:45 – 11:55 – междучасие

6. 11:55 – 12:30

12:30 – 12:40 – междучасие

7. 12:40 – 13:15

13:15 – 13:25 – междучасие

8. 13:25 – 14:00