Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година.

Тържественото откриване на учебната година ще се проведе на 15 септември от 09:00 часа в двора на училището.

Очакваме всички ученици с празнично облекло.

Каним всички родители, колеги и възпитаници на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново да споделят празника с нас.

    Очакваме Ви!

Информация за родителите на ученици в първи и осми клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. – прочети повече –  тук

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната.

 

За учебната 2020/2021 год. СУ “Максим Райкович” гр.  Дряново участва по следните дейности:

Дейност 1, Дейност 2 – сформирани  2 групи, Дейност 3 и Дейност 4.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:

 • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици
  за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
  Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на
  умения за обучение от разстояние в електронна среда;
  Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им
  за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
  Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения
  за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание
  и др.)

 

Обществена поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година – Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Обществената поръчка с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2021-2022 година” има за цел да осигури закуски и обяди за учениците в училището. Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” и Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение”