Документи

Учебна 2023/2024 година 

Протокол от Педагогически съвет №1/05.10.2023  год. Решение № 4. Педагогическият съвет приема предложението училището да кандидатства за включване в системата на иновативните училища с проект за иновация.

Учебни планове – I a, I б, II a, II б, III a, III б, IV a, IV б, V a, V б, VI a, VI б, VII a, VII б, VIII a, IX a, X а, XI a, XII клас.

Стратегия за развитие на училището. 

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 год. 

Форми на обучение през 2023/2024 год

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 год

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2023/2024 год

Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2023/2024 год

Етичен кодекс за учебната 2023/2024 год. 

Списък на учебниците 

Графици

Свободни места в паралелките – тук – към 14.03.2024 год.

Учебна 2022/2023 година 

Учебни планове – I a, I б, II a, II б, III a, III б, IV a, IV б, V a, V б, VI a, VI б, VII a, VII б, VIII a, IX a, X а, XI a, XI б, XII клас.

Стратегия за развитие на училището.

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 год. 

Форми на обучение през 2022/2023 год.

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2023 год. 

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2022/2023 год. 

Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 год. 

Етичен кодекс за учебната 2022/2023

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2023/2024 год

Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2023/2024 год

год. 

Графици

Свободни места в паралелките към 28.03.2023 год.


Учебна 2020/2021 година

Свободни места в паралелките 

Седмично разписание за II учебен срок – I клас, II клас, III клас, IV клас, V-XI клас

Учебни планове – I“a“, I“б“, II“a“, II“б“, III „a“, III „б“, IV „a“, IV „б“,  V „a“, V „б“, VI „a“, VI „б“, VII „а“, VII „б“, VIII „а„, IX „а„, IX „б“, X „а“, XI „а“ 

Форми на обучение в СУ „Mаксим Райкович“ за учебната 2020/2021 год.

Годишен план на СУ „Максим Райкович“ за учебната 2020/2021 год.

Стратегия за развитие на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново. 

Мерки  за повишаване на качеството на предлаганото образование и обучение в СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново  

Лични данни –  Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново 

График за втори час на класа за учебната 2020/2021 год.

Етичен кодекс на СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново 

График за консултациите за първи срок на учебната 2020/2021 год.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година