Националното външно оценяване

за IV клас

  • 10 май 2017 – Български език и литература;
  • 12 май 2017– Математика;
  • 15 май  2017– Човекът и природата;
  • 16 май 2017 – Човекът и обществото.

за VII клас

  • 19 май 2017 год.  – Националното външно оценяване по български език и литература – VII клас
  • 22 май 2017 год. –  Националното външно оценяване по  математика –  VII клас.

29 май 2017 г.од. – Национално външно по  чужд език – VII клас.


за X клас

  • Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас  –  от 12 до 16 юни 2017 г.

 

Съобщение

03.08.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович” гр. Дряново за учебната 2016-2017 година”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 08.08.2016 г. /понеделник/ от 09:00 часа, в сградата на СУ „Максим Райкович” , находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 16 ще се извърши отварянето на ценовите предложения на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Щом има възпитание, има и образование

Roska_PICПиша тези думи с огромно вълнение и благодарност към ръководството и учителите на СОУ „Максим Райкович“. Като баба на абитуриента Цветелин Найденов мога отговорно да твърдя, че училището полага ежедневно и неуморно усилия да образова и възпитава нашите деца.
Благодаря на внука си , който тази година успешно положи матурите си и вече е студент в Габровския технически университет. Благодаря му за радостта, която ми донесе, но знам, че неговият успух и успехът на съучениците му, също успешно положили матурите си и то с оценки, съизмерими с тези на национално ниво, се дължи на общата работа на учители и ученици и на изграденото доверие между тях.
На всички родители искам да кажа, че съм възпитавала внука си в любов към родното училище, към обичания град Дряново и към скъпата България, защото смятам, че любовта към родното е важна част от възпитанието, а щом има възпитание, ще има и образование. Благодаря на класния ръководител на 12-ти клас г-жа Вяра Стоянова, която се грижи за децата като свои. Желая на всички много здраве, радост, щастие, да постигнат мечтите си и да станат достойни граждани на Дряново и България. Човек се измерва не с години, а с дирята, оставена след него. Затова смятам, че СОУ „Максим Райкович“ положи и ежедневно полага старание не само да образова нашите деца, но и да ги възпита като достойни граждани.
Росица Маринова Бончева