СЪОБЩЕНИЕ

На 16 март 2020 год. от 8.30 часа всички учители и служители на СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново да се явят в училище за организиране на дейностите по учебно-възпитателния процес в училище за времето на извънредното положение в страната.
Всеки преподавател да помисли за разработване и използване на електронни материали за дистанционно обучение на своите ученици, на които преподава.
За информация всички издателства са предоставили безплатен достъп до техните учебници.

Стипендии на ученици за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД-04-165/29.10.2019 год. – За удължаване на срока с три работни дни. 

Заповед № РД -04-112/11.10.2019 год.

Заявление – декларация /Приложение №1/ 

Заявление – декларация /Приложение №2/ – за постигнати образователни резултати

Заявление – декларация /Приложение №3/ – за ученици с трайни увреждания 

Заявление – декларация /Приложение №4/ – за ученици без родители

Заповед № РД-04-113/11.10.2019 год. 

Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“ в навечерието на учебната 2019 – 2020 година

Училищното настоятелство/УН/ при СУ „Максим Райкович“ посреща новата учебна година с обновен състав на Съвета на настоятелите/СН/. На последното отчетно -изборно събрание през 2019 г. за членове на СН бяха избрани Георги Владимиров Цветков, Георги Тодоров Николов, Деница Георгиева Пенкова, Елеонора Иванова Борисова, Мария Драгомирова Маркова, Надежда Димитрова Пенчева, Стефан Ранков Тотев. За председател на Училищното настоятелство бе преизбран Георги Цветков.

Към датата на събранието – 24.04.2019 г. членовете на настоятелството са 45 души. В дневния ред бяха включени още следните въпроси:

  • Разглеждане на предложение за безвъзмездно предоставяне собствеността на гори от УН на СУ „Максим Райкович”;
  • Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на Настоятелството през 2018 г.
  • Приемане на годишен счетоводен отчет за 2018 г.
  • Приемане план-програма за дейността на настоятелството през 2019 г.

 

Учебната 2018 – 2019 г. за Училищното настоятелство ще се запомни с успешно спечеления и реализиран проект „Ръка за ръка“ по програма „Знания за успех” на Фондация Работилница за Граждански Инициативи/ФРГИ/. Общата стойност на проекта бе 3575 лв., в т.ч. 1000 лв. ФРГИ, 2575 лв. собствен принос на УН и СУ „Максим Райкович”. Основната цел, която бе поставена по проекта е изпълнена. Създадени са електронни помагала, интерактивни продукти от ученици за ученици по различни учебни дисциплини в помощ на обучението в клас и у дома. Повишен е интереса на учениците към нови знания в областта на ИТ.

Припомняме, че Училищното настоятелство е създадено през 1997 г., регистрирано е в обществена полза и е реализирало редица проекти в подкрепа на развитието на училищната общност и за укрепване на материалната база на училището. УН е подпомагало процесите на утвърждаване през годините на СУ „Максим Райкович“ като образователна институция със своя роля и място в Община Дряново, в Габровска област и в националната образователна система. Незаменима през годините е ролята на Настоятелството в диалога между ръководството на училището, педагогическата колегия, учениците и родителите.

От името на всички членове на Училищното настоятелство пожелавам На добър час на всички ученици, преподаватели, ръководство и служители! Нека и през новата учебна година с обновена база, с дух и настроение да продължат успехите на нашето училище!

Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство

Съобщение

СУ „Максим Райкович“ град Дряново,на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, кани всички заинтересовани лица в срок до 15.09.2019г. да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка 

Изтегли тук

Съобщение

Във връзка с необходимостта от доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2019-2020 година и на основание чл.21 от ЗОП, с цел пазарно проучване, СУ „Максим Райкович“ град Дряново кани всички производители и доставчици на закуски и кетъринг услуги, да предоставят в деловодството на Училището индикативни оферти за доставка на един брой закуска/обяд, във всеки един учебен ден на учебната 2019-2020 година. Срокът за представяне на оферти е 21.06.2019г.

Процедура по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Процедура по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед № РД– 988/07.05.2019 год.

Обява 

––––––––––––––––––––––––––––

Заповед РД- 04-1037/15.05.2019 год.  

Заповед РД -04-1038/15.05.2019 год. 

Съобщение

На 16.05.2019г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново в  град Дряново, ул.Васил Левски“ № 16 ще се проведе теглене на жребии за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново” за обособена позиция № 4. „Доставка на графичен таблет с интерактивен дисплей“ – 6 броя между „Сиенсис“ АД и „Вали Компютърс” ООД.

В СУ „Максим Райкович“ се учи и по друг начин!

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ” – ДРЯНОВО УЧАТ В НОВА ДИГИТАЛНА СРЕДА

 Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в качеството си на бенефициент по програма „Знания за успех” на ФРГИ и SAP Labs България, проведе заключителна пресконференция  по проект „Ръка за ръка” на 24.04.2019 г. Участие взеха: Катерина Стефанова – директор на СУ ”Максим Райкович”, Диана Цонева – старши учител по математика, информатика и ИТ, Руслана Маринова – ръководител направление ИКТ, Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство и ръководител на проекта. Поканени бяха Кмета на Община Дряново, Председателят на Общински съвет – Дряново, членове на Училищното настоятелство, на Обществения съвет на училището, медии от Габровска област, преподаватели, родители, ученици. – Прочети повече 

Стипендии на ученици за втори срок на 2018/2019 година

Протокол №2/28.02.2019 год.  – удължаване на срока с 3 /три/ работни дни.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Документи за кандидатстване

Приложение №1Приложение №2,

Заповед № РД – 04-601/12.02.2019 год. , Заповед  № РД-606/13.02.2019 год.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии

Срок за подаване на заявления на класни ръководител до 26.02.2019 год. 

I. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

1.Заявление – декларация по образец. /Приложение №2/

  1. II. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
  2. Заявление-декларация по образец / Приложение №1/;
  3. Удостоверение за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.
  4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане за периода – м. август 2018 г. до м.януари 2019 г.  включително. /без еднократните помощи/
  5. При безработен/безработни родители – регистрирани в Бюрото по труда и получаващи обезщетения по реда на КСО представят Удостоверение от НОИ за получените обезщетения за безработица за периода от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.

Има още