Стипендии на ученици за втори срок на 2018/2019 година

Протокол №2/28.02.2019 год.  – удължаване на срока с 3 /три/ работни дни.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Документи за кандидатстване

Приложение №1Приложение №2,

Заповед № РД – 04-601/12.02.2019 год. , Заповед  № РД-606/13.02.2019 год.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии

Срок за подаване на заявления на класни ръководител до 26.02.2019 год. 

I. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

1.Заявление – декларация по образец. /Приложение №2/

 1. II. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
 2. Заявление-декларация по образец / Приложение №1/;
 3. Удостоверение за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.
 4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане за периода – м. август 2018 г. до м.януари 2019 г.  включително. /без еднократните помощи/
 5. При безработен/безработни родители – регистрирани в Бюрото по труда и получаващи обезщетения по реда на КСО представят Удостоверение от НОИ за получените обезщетения за безработица за периода от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.

Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда – трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания и декларация за липса на доходи за конкретния период.

 1. Удостоверение от НОИ за размера на изплатените болнични за периода м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително.
 2. Ако родител/ите са пенсионери – удостоверение за получената пенсия за периода м. август 2018 г. до м.януари 2019 г..включително, без добавките за чужда помощ.
 3. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учащи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. август 2018 г. до м.януари 2019 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.
 4. При разведени родители – удостоверение от съда за присъдени издръжки. Същото да е с изходящ номер и актуална дата към датата на подаване на заявление-декларацията.
 5. Документи за доказване на доходи от наеми, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението-декларация.
 6. Членовете на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ –  НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ДО 26.02.2019 Г.