НВО – 7 клас

13 юни 2023 год. Български език и литература 

16 юни 2023 год. Математика 

14 юни 2023 год. – Чужд език по желание 

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – формат PDF, формат DOCX

Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – формат PDF, формат DOCX