Доставка за оборудване на кабинети

Оферти могат да подават и лица, непосочени в поканата. Те ще бъдат разгледани и класирани, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.

  1. Покана до лицата. 
  2. Договор-проект.
  3. Образци на документи.
  4. Техническа  спецификация. 

Срок за подаване на оферти – до 17,00 часа на 03.09.2018г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.09.2018г. в 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново


Прокотол- 04_09_2018 год. 

Решение №РД-04_1471/04.09.2018 год.

Решение №РД-04_1472/04.09.2018 год.   

Решение № РД-04-1479/05.09.2018 год.


Договор 1 – Юнион Интерактив ООД – 29.08.2019 год. 

Договор 2 –  Договор ДАРТЕК ООД 30 08 2018 г 

Договор 3 – ДАРТЕК ООД 30.08.2018 г 

Договор 4 – ДАРТЕК ООД 30.08.2018 г

Договор 5-  АСАП ЕООД 30 08 2018 г

Договор 6- ДАРТЕК ООД 10.09.2018 г 

Договор 9 – КАН УЧТЕХСПОРТ ООД 04.10.2018 г

Договор 10 – КАН УЧТЕХСПОРТ ООД 04.10.2018 г 

Договор 11 – КАН УЧТЕХСПОРТ ООД 04.10.2018 г 

Договор12 – КАН УЧТЕХСПОРТ ООД 04.10.2018 г