Отворени обществени поръчки – Доставка за оборудване на кабинети

Оферти могат да подават и лица, непосочени в поканата. Те ще бъдат разгледани и класирани, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.

  1. Покана до лицата. 
  2. Договор-проект.
  3. Образци на документи.
  4. Техническа  спецификация. 

Срок за подаване на оферти – до 17,00 часа на 03.09.2018г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.09.2018г. в 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново


Прокотол- 04_09_2018 год. 

Решение №РД-04_1471/04.09.2018 год.

Решение №РД-04_1472/04.09.2018 год.   

Решение № РД-04-1479/05.09.2018 год.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––