Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“ в навечерието на учебната 2019 – 2020 година

Училищното настоятелство/УН/ при СУ „Максим Райкович“ посреща новата учебна година с обновен състав на Съвета на настоятелите/СН/. На последното отчетно -изборно събрание през 2019 г. за членове на СН бяха избрани Георги Владимиров Цветков, Георги Тодоров Николов, Деница Георгиева Пенкова, Елеонора Иванова Борисова, Мария Драгомирова Маркова, Надежда Димитрова Пенчева, Стефан Ранков Тотев. За председател на Училищното настоятелство бе преизбран Георги Цветков.

Към датата на събранието – 24.04.2019 г. членовете на настоятелството са 45 души. В дневния ред бяха включени още следните въпроси:

  • Разглеждане на предложение за безвъзмездно предоставяне собствеността на гори от УН на СУ „Максим Райкович”;
  • Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на Настоятелството през 2018 г.
  • Приемане на годишен счетоводен отчет за 2018 г.
  • Приемане план-програма за дейността на настоятелството през 2019 г.

 

Учебната 2018 – 2019 г. за Училищното настоятелство ще се запомни с успешно спечеления и реализиран проект „Ръка за ръка“ по програма „Знания за успех” на Фондация Работилница за Граждански Инициативи/ФРГИ/. Общата стойност на проекта бе 3575 лв., в т.ч. 1000 лв. ФРГИ, 2575 лв. собствен принос на УН и СУ „Максим Райкович”. Основната цел, която бе поставена по проекта е изпълнена. Създадени са електронни помагала, интерактивни продукти от ученици за ученици по различни учебни дисциплини в помощ на обучението в клас и у дома. Повишен е интереса на учениците към нови знания в областта на ИТ.

Припомняме, че Училищното настоятелство е създадено през 1997 г., регистрирано е в обществена полза и е реализирало редица проекти в подкрепа на развитието на училищната общност и за укрепване на материалната база на училището. УН е подпомагало процесите на утвърждаване през годините на СУ „Максим Райкович“ като образователна институция със своя роля и място в Община Дряново, в Габровска област и в националната образователна система. Незаменима през годините е ролята на Настоятелството в диалога между ръководството на училището, педагогическата колегия, учениците и родителите.

От името на всички членове на Училищното настоятелство пожелавам На добър час на всички ученици, преподаватели, ръководство и служители! Нека и през новата учебна година с обновена база, с дух и настроение да продължат успехите на нашето училище!

Георги Цветков – председател на Училищното настоятелство