Седмично разписание за II срок

График на учебните занятия през II срок на учебната 2022/2023 год.

I клас, II клас, III клас, IV клас, V-XII клас 

ЦОУД – V клас, VI – VII клас,

Седмично разписание през II срок на учебната 2022/2023 год. – тук