Националната програма „Иновации в действие“

https://ischools.mon.bg/

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 6
„Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

ЦЕЛ
Създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за по-успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения на XXI век.
Осигуряване на целенасочена подкрепа за творчески работещите училища и учители, които търсят и постигат промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на компетентности. Подкрепа за работата в класната стая за използване на иновативни и интерактивни методи, за активно взаимодействие с участниците в образователния процес и персонализация на резултатите на учениците.


На 13 и 14 май 2021 год. част от колегията на СУ “Максим Райкови” посети Иновативно 97 СУ “Братя Миладинови” в София. Инициативата е по НП “Иновации в действие”. Съвместно с колеги от Иновативно училище ОУ “Христо Ботев” гр. Пазарджик бяха наблюдавани уроци в начален и прогимназиален етап по български език и литература, математика, човекът и природата. Представени бяха иновативни методи и практики и обсъдени възможностите за прилагането им. Създадоха се полезни взаимоотношения, обмениха се контакти между колективите с цел последващи срещи и гостуване на територията на нашето училище.


От 26.04 до 28.04 учители от училището посетиха ОУ „Тодор Каблешков“ – град Пловдив по НП“Иновации в действие“.
Колективите от училищата в с. Мадара (община Шумен), с.Узунджово (община Хасково), домакините и ние споделихме добри педагогически практики и опит.
Училището домакин сподели своята иновация в начален и прогимназиален етап