Първи клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА ЗА ПЪРВИ КЛАС – 6.


Заповед – Утвърждаване на училищен план-прием в Първи клас за  учебната 2017/2018 год.

План на дейностите и критериите за прием на децата в Първи клас за учебната 2017/2018 год.Прием на документи:
Подаване на заявление за приемане в I клас
28.02.2016г. – 26.05.2016 г.
от 08.00 ч. до 16.00 ч.
в канцеларията на училището
26.05, 27.05 и 30.05.2016г.
от 16.00 ч. до 18.00 ч.
в учителската стая

Приемане на заявление за записване в I клас
06.06.2016г. – 07.06.2016 г.
от 16.00 ч. до 18.00 ч.
в учителската стая

Необходими документи за записване в I клас

Заявление по образец
 Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група
 Удостоверение за раждане на детето