Организация

СУ „Максим Райкович“  в град Дряново  е средищно училище  от І до ХІІ клас, което осигурява следните степени на образование:

начален – І–ІV клас;

прогимназиален – V–VІІІ клас;

– гимазиален  – ІХ–ХІІ клас.

   Училището работи по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година.

  -В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

 -Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП).

 Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:

 1. Дневна

 2. Самостоятелна

  За ученици от І до VІІІ клас се  осъществява  целодневна организация на учебния ден.