Административни услуги

  • Приемане на ученици в държавните и в общинските училища
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  • Издаване на диплома за средно образование
  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити