Стипендии на ученици за първи срок на 2018/2019 година

Документи за кандидатстване

Приложение №1Приложение №2Приложение №3, Приложение №4  

Заповед № РД – 04-88/12.10.2018 год. , Заповед  № РД-04-92/12.10.2018 год.

Вътрешни правила за условията и реда за отпускане на стипендии

Срок за подаване на заявления на класни ръководител до 26.10.2018 год. 

I. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

1.Заявление – декларация по образец. /Приложение №2/

 1. II. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
 2. Заявление-декларация по образец / Приложение №1/;
 3. Удостоверение за доходите на родителите за последните шест месеца – от м.април 2018 г. до м.септември 2018 г. включително.
 4. Удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане за периода – от м.април 2018 г. до м.септември 2018 г. включително. /без еднократните помощи/
 5. При безработен/безработни родители – регистрирани в Бюрото по труда и получаващи обезщетения по реда на КСО представят Удостоверение от НОИ за получените обезщетения за безработица за периода от м.април 2018 г. до м.септември 2018 г. включително.

Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда – трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания и декларация за липса на доходи за конкретния период.

 1. Удостоверение от НОИ за размера на изплатените болнични за периода м.април 2018 г. до м.септември 2018 г. включително.
 2. Ако родител/ите са пенсионери – удостоверение за получената пенсия за периода м.април 2018 г. до м.септември 2018 г.включително, без добавките за чужда помощ.
 3. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учащи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м.април 2018 г. до м.септември 2018 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.
 4. При разведени родители – удостоверение от съда за присъдени издръжки. Същото да е с изходящ номер и актуална дата към датата на подаване на заявление-декларацията.
 5. Документи за доказване на доходи от наеми, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението-декларация.
 6. Членовете на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

III. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания.

 1. Заявление-декларация по образец /Приложение №3/;
 2. Документ от лекарска комисия, че ученикът в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и степен, възможни за здрав човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50%.
 3. IV. Месечни стипендии за ученици без родители или с един родител.
 4. Заявление-декларация по образец /Приложение №4/;
 5. Копие от смъртен акт;
 6. Копие от акт за раждане на ученика /когато бащата е неизвестен/;
 7. Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ –  НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ДО 26.10.2018 Г.