Промени в държавен план-прием в V клас

Държавен вестник, бр. 46 от 09.06.2017 год. изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното образование, свързано с държавен план-прием в V клас