Ученици

За област Габрово новият член на Съвета на децата към ДАЗД е Аврора Славова – ученичка от Х „а“ клас на СУ „Максим Райкович“ – гр.Дряново.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.  В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има 5 квоти за деца от уязвими групи. Заседанията се провеждат 4 пъти годишно. Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.

Нови 17 момчета и момичета в следващите 2 години са гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Комисията на национално ниво за избор на нови членове, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева, и включваща видни общественици, представители на неправителствените организации, академичните общности, бизнеса и експерти, е разгледала автобиографиите и мотивационните писма на 87 деца и след гласуване е номинирала кандидати за всяка област.

Въз основа на Протокола от работата на Комисията, според разписаната Процедура, одобрена от Председателя на ДАЗД, са изпратени писма до номинираните кандидати с покана за съгласие за участие в Съвета на децата. След проведената процедура по допитване и покана за участие, е оформено окончателното класиране на новите членове на Съвета на децата. Област Ловеч остава без представител, поради отказ и на тримата номинираните от Комисията кандидати да участват в Съвета на децата. За област Габрово новият член на Съвета на децата към ДАЗД е Аврора Славова – ученичка от Х „а“ клас на СУ „Максим Райкович“ – гр.Дряново. 

 

Работа в полуинтернатни групи

ХЕЛОУИН