Възложени обществени поръчки – закуски и обяди

Доставка на закуски и обяди на учениците в

СУ „Максим Райкович“ град Дряново

за учебната 2018-2019 година 

  1. Документация.
  2. Договор-проект закуски.
  3. Договор-проект обяди.
  4. Образци на документи.
  5. eEEOДОП.
  6. Решение за откриване на процедурата.
  7. Обявление на поръчката. 

 Краен срок за получаване на оферти – 17.00 часа на 26.07.2018 год.

Отваряне на оферти – 9.00 часа на 27.07.2018 год.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Информация за отваряне на ценови предложения: Днес, 13.08.2018г. на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП обявява, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 16.08.2018г. от 9,00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович“ град Дряново.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Протокол – 27.07.2018 год. в изпълнение на Решение № РД-04-1357/04.07.2018


Протокол – 27.07.2018 год. 

Протокол – 13.08.2018 год.  

Протокол – 16.08.2018 год. 

Доклад – 16.08.2018 год  

Решение № РД-04-1413/16.08.2018 год.