Проекти

Проект „Ръка за ръка“


СУ“М.Райкович“ е в партньорски взаимоотношения със Сдружение на рускоговорящите гр. Габрово с председател Юлия Жданова.Съвместно с госпожа Жданова бе организиран малък празник за децата, изучаващи руски език в групата „Русия- един непознат свят“ по проект „Твоят час“ с ръководител Маргарита Атанасова .
На 19.12.2017г. при тях на гости дойде Снежанка. Малките ученици бяха запленени от превъплъщението на г-жа Жданова и се докоснаха до красотата на Снежанка в руски вариант. Децата представиха своите умения да говорят и пеят на руски език, като за награда получиха руски лакомства. Срещата развълнува малките палавници и им предаде новогодишно настроение.
Те бяха поканени от Снежанка на тържество в гр.Габрово, където ще отпразнуват заедно с много други деца Рождество Христово според руските традиции и обичаи.Работа по проект: „Твоят час“- 2016/2017
 Анкетна карта – изтегли тук 

ДУШАТА НА ДЪРВОТО – 28.06.2016 год.

Проект „Училището – зона за филантропия“

Нашето училище е включено заедно с още 22 училища от страната да работи по проект „Училището – зона за филантропия“. През месец март ученици от гимназиален етап, членове на Ученическия парламент участваха в Първия модул на обучение по проекта: Въведение в доброволчеството. Оформяне на каузи и реализирането им.

 031 032 033

Дванадесет ученици от СОУ „Максим Райкович” – Дряново се включиха във втората фаза на проекта на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ „Училището – зона за филантропия”. На проведеното обучение на 30.03.2016г. с ръководител Вера Кирилова, учениците се обучаваха да работят в екип и изграждане на умения за планиране, организиране и осъществяване на филантропски кампании. Филантропската кауза, по която ще работят учениците от СОУ „М. Райкович” е „Популяризиране на интересни забележителности в община Дряново”. Финалното събите на проекта е 30.06.2016г.

 034 039 040 041 042

През учебната 2015/2016 година училището работи по:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

математика – Вяра Стоянова
БЕЛ – Цонка Христова
история и цивилизация – Калинка Николова
химия и опазване на околната среда – Калинка Ангелова

 


1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“
Реализиран проект в СОУ „Максим Райкович“ – изграждане на нов компютърен кабинет с 20 терминални станции и сървър за нужите на обучението по Информатика и Информационни технологии. 
IMG_6920_1024x683
IMG_6928_1024x683
СОУ „Максим Райкович“ участва в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Сформирани са 11 ПИГ.

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“

1. Наименование и седалище на бенефициента:
– Министерство на образованието, младежта и науката, МОМН – 1000 София, бул. “Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта:
– Проектът е с национален обхват и ще бъде изпълняван на територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
– Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
– 180 000 000 лева

5. Продължителност на проекта – 35 месеца;

6. Целевата група
– Ученици от I до VIII клас в средищните училища
– Учители и служители в средищните училища